Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Dokumenty

Přijímání dětí do mateřské školy

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem v měsíci květnu (v době od 2. května do 16. května). O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, na webových stránkách školy, oznámením v Přeštických novinách a ve vývěsní tabuli mateřské školy.

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zněním zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a na základě stanovených kritérií.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, pediatra nebo speciálně pedagogického centra.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání musí být dodrženy podmínky § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, tzn., že se dítě podrobilo stanoveným povinným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, pro které je vzdělávání povinné.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Dokumenty ke stažení

 


Další záložky

Dokumenty ke stažení

Ochrana osobních údajů

Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 – 2023.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2024.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2025.

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňujeme schválený rozpočet na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2025 – 2026.


Prohlášení o přístupnosti  |  © 2010- 2024 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com