Mateřská škola Přeštice - Gagarinova

Aktuality

Fotografování předškoláků

Vloženo 21. 05. 2020

V letošním roce jsme v souvislosti s mimořádnými opatřeními změnili způsob fotografování dětí v naší mateřské škole.

Letos se budou fotografovat pouze předškoláci (děti, které 1. září 2020 nastoupí do I. třídy ZŠ). Prosíme rodiče, aby s dětmi zašli do ateliéru pana Kubáta, který děti jednotlivě vyfotí - 1 fotka v civilním oblečení, 3 fotografie v jednotném úboru na tablo (oblečení bude k dispozici v ateliéru).

Fotografování dětí proběhne od 25. 5. 202 do 5. 6. 2020  - provozní doba v ateliéru:

PO - ČT: 9 -12      13,30 -17,00

PÁ: 9 -12             13,30 - 16,00     

Prosíme rodiče, aby fotky zaplatili v ateliéru, jednu fotografii použijeme  na tablo, ostatní zůstávají rodičům.

Děkujeme za spolupráci.

Informace o provozu naší MŠ od 25.5. 2020

Vloženo 20. 05. 2020

Vážení rodiče, milé děti,

v pondělí 25. 5. 2020 se po delší době těšíme na setkání s těmi, kteří jsou závazně přihlášeni k docházce do konce června. 

Vzhledem k počtu přihlášených dětí budou v provozu dvě třídy:

 • žlutá třída - pro děti z I. třídy (provoz od 6:00 do 16:30hod)

 • červená třída - pro děti z II. a III. třídy (provoz od 6:00 do 16:30hod)

  V této mimořádné době budeme klást velký důraz na předepsaná hygienická opatření. Proto Vás prosíme, abyste dětem každé ráno přinesli prázdnou podepsanou láhev na pití (děti si ji budou nosit ven na zahradu, kam bude přesunuta většina denních aktivit).

  Nezapomeňte dát dětem do čistého igelitového sáčku náhradní roušku a při příchodu odevzdat učitelkám podepsané "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění".

  Upozorňujeme, že nebude brán zřetel na ústní informaci rodičů o alergické rýmě nebo kašli. V tomto případě budeme požadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu. Dětem může být ráno namátkově měřena tělesná teplota.

  Pedagog je oprávněn nepřevzít dítě, které jeví příznaky jakéhokoliv onemocnění.

  Děkujeme všem za dodržování stanovených pravidel a věříme, že i během mimořádných opatření si chvíle v mateřské škole užijeme a budeme se radovat ze společných zážitků.

  Za kolektiv zaměstnanců mateřské školy

  Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

Znovuotevření MŠ od 25. května

Vloženo 06. 05. 2020

Mimořádná opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vloženo 06. 04. 2020

Vážení rodiče,

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID - 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápis bude probíhat v naší MŠ dne 5. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti a další potřebné doklady se do MŠ doručují:

1) datovou schránkou (tbux69x)

2) emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)

3) poštou (zaslat do MŠ do 11. 5. 2020)

4) osobním podáním s využitím nového rezervačního systému (viz složka Aktuality na webových stránkách naší MŠ); zde je nutné dodržet veškerá platná nařízení: použití ochranných roušek a rukavic

Do mateřské školy zákonný zástupce musí doložit:

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

2) Evidenční list

3) Prohlášení  o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání)

4) Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte (netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání)

5) Prostou kopii rodného listu dítěte

6) Případně kopii doporučení ŠPZ

Prosím rodiče, aby věnovali pozornost při vyplňování dokumentů - vše řádně podepsali,  uváděli všechny náležitosti v dokumentech. Všechny formuláře je možné stáhnout z webových stránek školy.

Další důležité informace:

 • Ředitelka školy bude při přijímání dětí rozhodovat na základě stanovených kritérií (viz webové stránky - Dokumenty).

 • Místo trvalého pobytu dětí vzhledem ke spádovosti dětí ověří ředitelka školy na matrice Městského úřadu v Přešticích.

 • Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 5 let.

 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma, nebo dítě navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola; rodič musí i tak přihlásit dítě k zápisu a žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

 • Ředitelka školy porovnává očkovací průkaz s očkovacím kalendářem (zda je dítě řádně očkováno vakcínami v závislosti na věku dítěte).

 • V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí rodič kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • Vedle doložení dokladu o očkování nemusí rodič pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné vyjádření nebo potvrzení od lékaře.

 • V případě, že má ředitelka školy pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může vyžádat po rodičích jejich originál nebo úředně ověřenou kopii.

  Vážení rodiče,

  přeji nám všem, abychom v tomto nelehkém období zvládli všechny situace a těším se na spolupráci s Vámi.  

  Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

   

Pozdrav dětem a rodičům

Vloženo 04. 04. 2020

Milí rodiče, milé děti,

všichni Vás moc pozdravujeme z naší prázdné a smutné mateřské školy. Velmi se nám po Vás stýská, chybí tady dětský smích a neustálé štěbetání. V tuto dobu bychom se určitě všichni těšili na Velikonoce a tvořivé dílny, kde bychom barvili vajíčka, vyráběli dekorace a společně přivítali jaro.

Pokud děti vyrobí nebo nakreslí obrázky s jarní tématikou, můžete fotografie zaslat na email naší školky a my je rádi zveřejníme ve fotogalerii na těchto webových stránkách.

Všichni zaměstnanci naší školky nezahálí a pomáhají v této nelehké době. Šijeme roušky, uklízíme ve třídách a děláme pořádek v kabinetech a skladech s hračkami. Oranžový pavilon jsme nechali vymalovat a celý uklidili. Budeme ještě pracovat na zahradě, aby byla připravená, až se tam všichni sejdeme.

Přejeme Vám všem hodně zdraví a pohody.Veselé Velikonoce a opatrujte se!

Jitka Erbenová

Uzavření mateřské školy

Vloženo 18. 03. 2020

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že na základě usnesení z 44. jednání Rady města Přeštice ze dne 18. 3. 2020 bude od čtvrtka 19. 3. 2020 Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň - jih až do odvolání uzavřena.

Potvrzení o OČR bude rodičům vydáváno po telefonické či emailové dohodě. 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Vloženo 10. 03. 2020

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Vloženo 08. 03. 2020

Ministerstvo zdravotnictví přijalo z důvodu šíření infekční nákazy koronavirem COVID -19 opatření, kterým se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v ČR, které se navrátí od 7. 3. 2020 z Itálie (z jakéhokoliv regionu), aby se bezprostředně po návratu do ČR  spojili se svým praktickým/dětským lékařem (telefonicky nebo jiným bezkontaktním přístupem).

Tento lékař pak automaticky rozhodne o nařízení karantény v délce 14 dní.

Pokud by škola měla poznatky o tom, že se některé dítě navrátilo po 7. březnu z Itálie a není v karanténě, pak je povinna oddělit toto dítě od ostatních a spojit se s krajskou hygienickou stanicí.

Důrazně žádáme rodiče o dodržování přijatých opatření.

 

V Přešticích dne 8. 3. 2020                              Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

Akce v mateřské škole v měsíci březnu

Vloženo 08. 03. 2020

PO 9. 3. Divadlo Ondřej v MŠ, muzikál "Malenka"; vstupné 50,-

ČT 12. 3. preventivní vyšetření zraku dětí Prima Vizus "Koukají na nás správně?"; v MŠ od 8,30 hod, přihlášené děti platí 150,- Kč

PÁ 20. 3. preventivní program pro všechny děti s dentální hygienistkou 

Zápis dětí do mateřské školy

Vloženo 18. 02. 2020

Stránka:
(1) 2 3

© 2010- 2020 Mateřská škola Přeštice - Gagarinova, design FoXprofi.com